BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG NƯỚC NGẦM ĐỊNH KỲ