• Capture.png
  • co-che-qua-trinh-keo-tu-tao-bong-0.png
  • khac-phuc-su-co-trong-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-600x250.jpg

Công nghệ xử lý nước thải sản xuất đường mía

Nước thải sản xuất đường mía có thành phần rất phức tạp với nồng độ rất cao bao gồm các chất hữu cơ, nito, photpho, …

Top